Registracija i osiguranje

 

 

REGISTRACIJA VOZILA I OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI:

Prilikom primopredaje vozila od nas kao zakupodavca dobijate: Potvrdu o registraciji (nakon 7-15 dana i original saobraćajnu dozvolu), registracionu nalepnicu i polisu od autoodgovornosti/polisu obaveznog osiguranja.

Na registracionoj nalepnici piše datum do kada je vozilo registrovano (period od 12 meseci od dana registracije). Najbolje je proveriti i na polisi AO koji datum je naveden kao datum isteka obaveznog osiguranja. To je jedini precizan podatak do kada je vozilo registrovano.

Vaša obaveza kao zakupca je da nam se javite najkasnije mesec dana pred istek registracije, kako bi pokrenuli proceduru produžetka registracije i obnavljanja polise autoodgovornosti.

Mi kao zakupodavac ćemo sve pripremiti i završiti u roku do isteka registracije uz uslov da budete fizički dostupni da nam dostavite saobraćajnu dozvolu na jedan dan, u periodu od 3 (tri) do 10 (deset) dana pred istek registracije, a za potrebe završetka navedenog procesa.

Postupak produžetka registracije podrazumeva i Vašu obavezu da nam dostavite i sledeće informacije: stanje na km satu, da li je vozilo servisirano u prethodnih 12 (dvanaest) meseci, da li ima šteta za prijavu aktivacijom kasko polise pre produžetka registracije i obnove kasko polise, da li su zamenjeni pneumatici (zimski-letnji i obrnuto), da li su izmirena dugovanja po ugovoru o zakupu.

Sve navedeno je uslov da kao zakupac dobijete mogućnost da vozilo i dalje koristite nakon perioda prethodnog korišćenja od 12 meseci.

KASKO OSIGURANJE VOZILA:

Potpisivanjem ugovora o zakupu i preuzimanjem vozila po automatizmu je urađena i višegodišnja kasko polisa koja se obnavlja u periodu produžetka registracije vozila i obnove polise od autoodgovornosti: na svakih godinu dana.

Kasko osiguranjem vozilo je osigurano od potencijalnih šteta kako Vas kao zakupca-korisnika, a takođe i od oštećenja izazvanih od strane trećih lica.

O svim detaljima konkretne kasko polise bićete upoznati usmenim putem prilikom potpisivanja ugovora o zakupu, a i naknadno, prilikom obnove kasko polise ili u slučaju oštećenja na vozilima koja ste u obavezi da prijavite i nama kao zakupodavcu i MUP-u Republike Srbije.

Potpuno kasko osiguranje

Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač/osiguravajuće društvo se obavezuje da će nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu ukoliko štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a  osiguranik/zakupodavac se obvezuje za to platiti premiju osiguranja.

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima. 

Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole. 


Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju.

Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole, izdaje se nova saobraćajna dozvola.

POLISE

AO polisa predstavlja obavezno osiguranje vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koja se upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled saobraćajne nezgode, štete na vozilima, učesnicima u štetnim događajima, uništenju ili oštećenju stvari, kao i svim materijalnim i nematerijalnim štetama svih učesnika u nezgodi.

Osiguranje od autoodgovornosti zakonom je propisano kao obavezno. Zaključivanjem osiguranja od autoodgovornosti, kompanija za osiguranje kod koje ste/smo osigurani pokriće troškove za štetu koja je upotrebom vašeg vozila naneta trećem licu čime će umanjiti vaše i naše finansijske gubitke.

Osiguravajuće pokriće za osiguranje od autoodgovornosti važi za sve osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.

Zeleni karton je međunarodna karta za osiguranje automobila i zaključuje se kod kompanije za osiguranje kod koje je zaključeno osiguranje od autoodgovornosti. 

Zelenom kartom se osiguravajuće pokriće za osiguranje od autoodgovornosti proširuje na inostranstvo, odnosno za teritorije država članica Sistema međunarodne karte osiguranja.

Vlasnik motornog vozila dužan je da pre prelaska granice motornim vozilom kupi zelenu kartu, čime je kompanija za osiguranje koja mu je izdala dužna da oštećenom licu nadoknadi štetu koja je upotrebom tog vozila uzrokovana u inostranstvu.